ارتباط بین المللی و حمایت از استفاده کنندگان وسازندگان ساختمان وانبوه سازامسکن ایران وکانادا وآمریکا
تاریخ: امروز, 11:12 بازدید: 247 نویسنده: astaneh نظرات: (0)

محمد آستانه اصل تبریزی :معرفی انبوه سازان استان(آذربایجان شرقی)* تبریز
نام شرکت/ نام مدیر عامل
شرکت راه ور/ کریم امیر صدقی
شخص حقیقی/ محمد امن ا...ي
موسسه تامین/ مسکن بسیجیان جواد انصاري
آذر نهند/ مجید اوجاقی
شخص حقیقی/ جلیل اورنگی
شرکت ساختمانی توریژ/ ا... وردي ایمانی جورابچی
شخص حقیقی بهرور باحجب نجاریان
شرکت مجتمع خانه سازي آذربایجان نجفی
شرکت تعاونی مسکن صدا و سیما مختاري
شرکت روند محمود باغبان اورندي
شرکت آبادگران نهند سعید باغبان اورندي
شرکت نهادکار بیوك بخشی خواجه
بتن کاوه آذربایجان جمشید برزگر
بتن سازه آذربایجان اسماعیل برزگر
شرکت سرمایه گذاري مسکن آذرخط تبریز مسعود برزگر
شخص حقیقی عبدالحسین برزي
شرکت ساختار سنج ناصر بلورچیان
سخت سازه تبریز محمد برنا
شخص حقیقی صاحبعلی بهرامی
شرکت بتن آباك روز کریم پرویش
شرکت آذر سدید صمد پرور اسماعیل مقران
شخص حقیقی علی پورباقریان
شرکت تعاونی مسکن کارگران داروسازي زکریاي تبریز مهدي مهدي پور
شرکت صوفیان عبدا... ادهم
شخص حقیقی محمد اسدا... نیا
مجموعه ورزشی و تفریحی آذر عبدالصمد اسدا... نیا
شخص حقیقی حسین اسدزاده
شخص حقیقی علی اسلامی
شرکت بنا آفرین تبریز یوسف اسلامی طاهري
شخص حقیقی یعقوب اشراقی
شرکت میلاد راه اکبر پوران
شخص حقیقی حسین اکبري دیباور
اندیشه کاران تبریز سعید الماسی
شخص حقیقی محمد الهیاري
شخص حقیقی پرویز امانیان
شخص حقیقی جمشید خان محمدي گل
مشکین سماء نادر خاوندي
شرکت چولار رجبعلی خدائی
آذرحائل ناصر خسروشاهلی
تعاونی مسکن کارگران چرخشگر فرهنگ خشه چیان
شخص حقیقی غلامرضا خلیلی راد
شخص حقیقی حسن دباغی
آیدین مهر تبریز سعید دیزجی
شخص حقیقی بهروز رادور
شخص حقیقی محمد رضا رجب پورانور
شخص حقیقی اسدا...نوروزي
شرکت تعاونی مسکن جماران تبریز علاءالدین نور محمدزاده
شخص حقیقی یدا... نیک فر
شخص حقیقی فریبرز شهرام فر
شخص حقیقی جلال الدین شیخ الاسلامی
شرکت گروه مهندسین سایه آذربایجان رحیم شیخ لوئی
شرکت سدید بتن تبریز سعید صباغ عاطفی
شرکت پارس پل سید مصطفی صدرالدینی
شرکت سرمایه گذاري و توسعه سهند غلامحسین صدیق باهران
مهندسین مشاور فراز آب ایراهیم صومعی
شخص حقیقی رضا صفادوست
عالی ساز شرق سید جعفر صفائی
کرایبل داود طالقانی
سنگ بستر آذر حمید طاهري بناب
شخص حقیقی هاشم ظفروند
آلتین داش فرزاد عباسی
خانه سازي پیش ساخته آذربایجان احمد آذرآبادي
شخص حقیقی غلامحسین تاج احمدي
بتن پایه بابک تاج الدینی
شخص حقیقی اصغر کبیر نجات
بتن یورد حسین کرجانی
تکین سازه گستر کامبیز کلامی
جنرال تکنیک بن کار محمد هاشم کلانتري
شخص حقیقی ولی ا... کلانتري
پیراسته تبریز امیر کندري
آذر پیمان محمد کوره پز
آذر جنوب بیوك کوشا فر
شخص حقیقی امین کوهی
شخص حقیقی عیوض کهان
شخص حقیقی ناصر گلگون
بتن کاوه امیرشاهین لطفی نژاد
تبریز کارا طرح محمد لک پور
ابنیه سازان محک امیر لیستانی
شخص حقیقی ا... وردي ماهرخی
تعاونی مسکن فرهنگیان تبریز میرجمال محمد پور
انصاد آذر ناصر محمدپور اسلامی
شخص حقیقی ناصر محدودي
تعاونی مسکن کارکنان صنعت برق آذربایجان بیوك محمودي صدقیانی
شخص حقیقی غلامرضا عباسی
شرکت آب باران یوسف علیزاده مباشر
شرکت سازه راه سیروس علی اکبري
تعاونی توسعه سرمایه گذاري بسیجیان استان حمیدعلی اکبري
شخص حقیقی صمد علیون
شرکت سازه هاي مرتفع آذربایجان مجید ابیوردي
شخص حقیقی جمشیداجوي ابرغانی
شرکت بتا گاما احمد زبرجه
شرکت آذرعمران تیوا میرجواد احمدي سپهر
شرکت آذر انصار محمدمروتی
شخص حقیقی مهدي مصطفی زاده ارجمند
شخص حقیقی محمود معصومی
شرکت ثقال یعقوب معمار کرچه باغ
شخص حقیقی رحیم مکرم
شرکت ژیام سیدعبد الرضا ملکی
شرکت طرح دستان تبریز سیدحسن مودب
شرکت پی نام وحید منتزع
شرکت سازه تبریز فرطوس موسوي
شخص حقیقی بابک مهدیزاده
شرکت انبوه سازي عمود سازان مقصود علی مهدي نژاد
شخص حقیقی حسین مهرابی
شرکت زودکار حاج الهیار مهمانی
شرکت آذر اندیشه تبریز ابراهیم رضا نژاد
شرکت گوي داش بهرام رضایی پور
شرکت تاوریژ انبوه سازان آذربایجان محمد رضایی صابر
شرکت آبادگران سهند شاهرخ رضوانی
شرکت تعاونی مسکن کانون کاردانهاي فنی محمد جعفر رفیع زاده
شخص حقیقی عبدالحسین رهبرریس فروشان
شرکت بیر مثصود رهبرنیا
شرکت تعاونی مسکن نظام مهندسی ساختمان آذربایجان
شرقی
زرنشان
شرکت سازه نشاط گستر سهیل زارعی
فرآیند آذربایجان سید جعفر زمزم
شخص حقیقی سید محمد زمزم
شخص حقیقی محمد تقی سرتیپی
شرکت توسعه مسکن آذربایجان حجت ا... سروري
فزایند احمد وزیري زاده نوبري
فاناز بهرام وطن خواه قدیم
خانه سازي باغمیشه اثنی عشري
شخص حقیقی خسرو یار احمدي
بتن آیش مراغه حمید یزدان دوست
آشیان گستر آذربایجان فرید یزدان دوست
فانون حسن یگانه ریخته گر
بهساز و توسعه آذربایجان شهرضا نورمند
ستاره فراز اسماعیل قدري
شیب راه تبریز محمود مولوي تبریزي
فرهنگی ورزشی آذر ساتراپ پرویز ستارپور اقبالی
شخص حقیقی منصور سریع القلم
هوررویان آذر محمد رضا سطوحی
آذر نمون محمد رضا سلیمانیه
شخص حقیقی ناصر سوجوقچی
شخص حقیقی سهیل سهیلی منش
شخص حقیقی امیر فتاح سیدي زاده
آرکاراه یعقوب شادروان
شرکت جهادخانه سازي اکبر شاهد خطیبی
شخص حقیقی سید محمد شایسته
شرکت سازه هاي فنی راوند رضا شکري
شرکت سپیدار ساختمان تبریز بهروز شفق نیا
شرکت سرمایه گذاري مسکن آذران علیرضا شکیبایی
شخص حقیقی محمد باقر فرامرزي
شخص حقیقی منصور فرامرزي
شرکت عمران و آبادي تبریز میرداود فربود
شرکت بامتیر رضا فرح بخش
شرکت دالکا بابک فرزانه وار
شرکت سرمایه گذاري مسکن علی فرزین مقدم
شرکت گروه انبوه سازان مسکن آذر سهند محمد حسین فرشبافی اسفهلان
شرکت احرار عمران تبریز غفور فرمانی
شرکت آبادکاران سهند رحیم فروزنده
شرکت پی اسکان آذر سیدعیسی فقیه
شخص حقیقی محمد فکوري
شرکت وایون علیرضا فلاح زاده
شخص حقیقی عین ا... فرهودي
شرکت شاذ طرح سهند سید مسعود سید قادري
شخص حقیقی حبیب ا... قزوینیان
شرکت الوس ایران ماه نورد میرعلی اکبر قوامی
شرکت هرم عمران آذر یاشار قویمی
شخص حقیقی خلیل قلی پور خلیلی
شرکت سازه پل یوسف قلی وندان
شرکات کارکیا گستر صفر قندهاري هریس
شرکت رسالت بتن علی قیامی
شخص حقیقی محمد تاج خلیلی
شرکت عمران تکامل تبریز رامین تقی زاده
شرکت سازه گستر انبوه مسکن منصور جبرائیل زاده
شخص حقیقی صمد جدید الاسلام
شرکت تهران دومان سعید جواد زاده اصل
شرکت کایا وحید جواد زاده اصل
شرکت ساختمان بتن پیشرو محمد اسماعیل جوانشیر
شرکت بتن ریز مراغه جعفر جوانی
شخص حقیقی کاظم جعفر پوریان
شرکت هیدنکا محمد بشیر جعفري فرمند
شرکت تعاونی 1088 خسرو جعفري
شرکت آرش بنیان تبریز مجید آرش آذري
شخص حقیقی فتحعلی آژیري
شرکت تعاونی 516 تبریز حسن آستانی بخشایش
شرکت میر مسعود آفتابی
شرکت سرمایه گذاري توسعه آذربایجان حسینی
شرکت آکند آذر یاسر آئینی
شرکت اندیشه عمران تبریز محمد علی آهندوست
دفتر فنی ومهندسی بهنما ساز رسول ابراهیمی بختور
شرکت ویستا پادیر محمد رضا رحمانی
شرکت مردق محمد رحمتی
شرکت خانه سازي ایرداك بهمن رسولی ارسی
شخص حقیقی محمد حسین جلیلی وند
شرکت نهند مسعود چایچی راد
شخص حقیقی صمدچهاربخش
شرکت ساختار سازه تبریز میراحمدحبیبی محمدي
شرکت مصالح بتنی تبریز محمود حدیدي
شرکت بتن اساس تبریز بهروز حسن زاده
شرکت آذر سدید تبریز بهمن حسن زاده
شرکت آذر زمین شمال غرب محمدرضا حسن زاده
شرکت عرصه پیمایش سهند حسین حسین پور برزگر
سازمان همیاري شهرداري هاي استان میرغفار حسینی
شخص حقیقی سیدمحمد حسینی تبریزي
شرکت دیداس وزیري
شرکت محکم پی تبریز رسول مهمانی
شرکت اسکان سقف آذر امرا... ناصري
شرکت عمران آذر ابنیه تبریز(بنیاد تعاون آجا) فیروز نائب خسروشاهی
کنسرسیوم سهند آب آذربایجان محمدعلی نجاري کهنمونی
شخص حقیقی مسعود نخعی
شرکت آبکند آذر صمد نسجیان
شخص حقیقی محمد رضا نصرا.. زاده انوریان
شرکت آذر دربن قربان نصیري
شخص حقیقی سیدشهاب الدین نکوفر
شرکت قالان سهند مسعود عیسی پور
شرکت توسعه عمران وامید ناصر غریب دوست
شخص حقیقی محمدحسین غنی زادگان
شرکت بهازبکال ناصر هیات خواه
شخص حقیقی غلامحسین محمودي
شخص حقیقی علی اکبر مرسلی
شخص حقیقی سعید شیر محمدي
شرکت آماك داود شادروان
شخص حقیقی جعفر علی فیاض
شرکت آذر قله تبریز بختیار مهمانی
شخص حقیقی ایوب وحیدي
شرکت آذر پانیر محسن حقیقت نیا
شرکت آذر آژند بهرام حیرتی
شرکت سرریز بتن تبریز مسعود دبیري
شخص حقیقی شاهرخ اسکندریان
شخص حقیقی غلامرضا افتخاري
شرکت کبیربتن تبریز اسدزاده
شخص حقیقی بهلول بلوکی
شرکت سپیدار ساختمان تبریز جشمیدعلیزاده
شخص حقیقی محمد حسن علیزاده نظمی
شخص حقیقی ابوالحسن عزتی
ادامه مطلب
 محمد آستانه اصل:جدول قیمت سکه تمام طرح جدید 17 سال/تهیه شده بوسط محمد آستانه اصل/901105-208131390/11/520:54نویسنده: Mohamad astaneh1

محمد آستانه اصل:جدول قیمت سکه تمام طرح جدید 17 سال/تهیه شده بوسط محمد آستانه اصل/901105-کد 20813

جدول قیمت سکه تمام طرح جدید 17 سال

قیمت/تومان سال شاخص1374=100
850000 5بهمن1388 2,060
1050000 3بهمن1389 2,545
900000 1بهمن1390 2,181
383000 1389 928
270000 1388 654
205380 1387 498
172870 1386 419
144210 1385 350
106600 1384 258
90160 1383 219
76580 1382 186
62901 1381 152
54388 1380 132
56700 1379 137
58615 1378 142
45000 1377 109
38511 1376 93
40785 1375 99
41259 1374 100
تاریخ: امروز, 06:56 بازدید: 28 نویسنده: astaneh نظرات: (0)


آمار نشان می دهد رشته های مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر، مهندسی مکانیک، مهندسی عمران،
مهندسی شیمی، مدیریت، فیزیک، ریاضی، حقوق، معماری و حسابداری در فراخوان دوم سال جاری
به عنوان رشته های پرنیاز از سوی دانشگاهها اعلام شده اند.
.........................................................................................................................................
دومین فراخوان جذب نیمه متمرکز هیئت علمی در دانشگاههای دولتی و موسسات وابسته به
دستگاههای اجرایی از نیمه آذرماه سال جاری آغاز شده که در این دوره لیست دانشگاههای
پر متقاضی و رشته های مورد نیاز دانشگاهها برای جذب اعلام شده است.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی دو نوبت در سال جاری، فراخوان
جذب نیمه متمرکز هیئت علمی را میان دانشگاههای کشور اعلام کرد تا طبق برنامه ریزیهای
پیشین این وزارتخانه، تعداد 7 هزار عضو هیئت علمی جذب دانشگاههای دولتی کشور شوند.
طبق آخرین اخبار، در نخستین فراخوان که مهلت آن هم اکنون به اتمام رسیده، 200 داوطلب به
عنوان پذیرفته شده قطعی از سوی مرکز جذب هیئت علمی وزارت علوم اعلام شده اند
و پرونده سایر داوطلبان در رشته های مورد نیاز دانشگاهها در حال بررسی است.

به فاصله تقریباً یک ماه از اتمام نوبت نخست این فراخوان، مرکز جذب هیئت علمی در آستانه
روز دانشجو دومین فراخوان جذب نیمه متمرکز هیئت علمی را آغاز کرد که فرایند ثبت نام
داوطلبان و اعلام نیاز دانشگاهها تا 30 ماه جاری ادامه خواهد داشت.


آمار نیاز دانشگاهها به هیئت علمیهای دکتری و بورس

از میان 5 هزار و 200 نیازی که دانشگاهها اعلام کرده اند، 3 هزار و 684 نیاز مربوط به استخدام پیمانی دکتری، 583 نیاز مربوط به استخدام طرح سربازی دکتری، 920 نیاز مربوط به بورس دانشجویان دکتری به منظور اعطای بورس تحصیلی، 623 نیاز مربوط به استخدام پیمانی کارشناسی ارشد همچنین 135 نیاز مربوط به استخدام طرح سربازی کارشناسی ارشد، است.

ترینهای فراخوان دوم جذب

آمار نشان می دهد رشته های مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر، مهندسی مکانیک، مهندسی عمران،
مهندسی شیمی، مدیریت، فیزیک، ریاضی، حقوق، معماری و حسابداری در فراخوان دوم سال جاری
به عنوان رشته های پرنیاز از سوی دانشگاهها اعلام شده اند.

همچنین دانشگاههای شیراز، زابل، اصفهان، مازندران، صنعتی شریف، محقق اردبیلی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، صنعتی امیرکبیر، قم، فردوسی مشهد و غیره، از سوی مردانی به عنوان پر متقاضی ترین دانشگاهها نام برده شد که در صورت تعیین اولویتها از سوی داوطلبان، امکان تغییر ترتیب دانشگاههای مذکور وجود دارد.

هزینه ثبت نام

دانشگاهها تا 15 بهمن ماه فرصت بارگذاری نیازهای جدید و اعلام نشده همچنین متقاضیان تا 30 بهمن علاوه بر امکان ثبت نام، فرصت تعیین اولویتها را دارند.

به استناد مصوبه هیئت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی، ثبت نام کنندگان باید مبلغ 17 هزار و 800 تومان به شماره حساب اعلام شده خزانه کشور واریز کنند.

ادامه مطلب
تاریخ: امروز, 11:12 بازدید: 247 نویسنده: astaneh نظرات: (0)

محمد آستانه اصل تبریزی :معرفی انبوه سازان استان(آذربایجان شرقی)* تبریز
نام شرکت/ نام مدیر عامل
شرکت راه ور/ کریم امیر صدقی
شخص حقیقی/ محمد امن ا...ي
موسسه تامین/ مسکن بسیجیان جواد انصاري
آذر نهند/ مجید اوجاقی
شخص حقیقی/ جلیل اورنگی
شرکت ساختمانی توریژ/ ا... وردي ایمانی جورابچی
شخص حقیقی بهرور باحجب نجاریان
شرکت مجتمع خانه سازي آذربایجان نجفی
شرکت تعاونی مسکن صدا و سیما مختاري
شرکت روند محمود باغبان اورندي
شرکت آبادگران نهند سعید باغبان اورندي
شرکت نهادکار بیوك بخشی خواجه
بتن کاوه آذربایجان جمشید برزگر
بتن سازه آذربایجان اسماعیل برزگر
شرکت سرمایه گذاري مسکن آذرخط تبریز مسعود برزگر
شخص حقیقی عبدالحسین برزي
شرکت ساختار سنج ناصر بلورچیان
سخت سازه تبریز محمد برنا
شخص حقیقی صاحبعلی بهرامی
شرکت بتن آباك روز کریم پرویش
شرکت آذر سدید صمد پرور اسماعیل مقران
شخص حقیقی علی پورباقریان
شرکت تعاونی مسکن کارگران داروسازي زکریاي تبریز مهدي مهدي پور
شرکت صوفیان عبدا... ادهم
شخص حقیقی محمد اسدا... نیا
مجموعه ورزشی و تفریحی آذر عبدالصمد اسدا... نیا
شخص حقیقی حسین اسدزاده
شخص حقیقی علی اسلامی
شرکت بنا آفرین تبریز یوسف اسلامی طاهري
شخص حقیقی یعقوب اشراقی
شرکت میلاد راه اکبر پوران
شخص حقیقی حسین اکبري دیباور
اندیشه کاران تبریز سعید الماسی
شخص حقیقی محمد الهیاري
شخص حقیقی پرویز امانیان
شخص حقیقی جمشید خان محمدي گل
مشکین سماء نادر خاوندي
شرکت چولار رجبعلی خدائی
آذرحائل ناصر خسروشاهلی
تعاونی مسکن کارگران چرخشگر فرهنگ خشه چیان
شخص حقیقی غلامرضا خلیلی راد
شخص حقیقی حسن دباغی
آیدین مهر تبریز سعید دیزجی
شخص حقیقی بهروز رادور
شخص حقیقی محمد رضا رجب پورانور
شخص حقیقی اسدا...نوروزي
شرکت تعاونی مسکن جماران تبریز علاءالدین نور محمدزاده
شخص حقیقی یدا... نیک فر
شخص حقیقی فریبرز شهرام فر
شخص حقیقی جلال الدین شیخ الاسلامی
شرکت گروه مهندسین سایه آذربایجان رحیم شیخ لوئی
شرکت سدید بتن تبریز سعید صباغ عاطفی
شرکت پارس پل سید مصطفی صدرالدینی
شرکت سرمایه گذاري و توسعه سهند غلامحسین صدیق باهران
مهندسین مشاور فراز آب ایراهیم صومعی
شخص حقیقی رضا صفادوست
عالی ساز شرق سید جعفر صفائی
کرایبل داود طالقانی
سنگ بستر آذر حمید طاهري بناب
شخص حقیقی هاشم ظفروند
آلتین داش فرزاد عباسی
خانه سازي پیش ساخته آذربایجان احمد آذرآبادي
شخص حقیقی غلامحسین تاج احمدي
بتن پایه بابک تاج الدینی
شخص حقیقی اصغر کبیر نجات
بتن یورد حسین کرجانی
تکین سازه گستر کامبیز کلامی
جنرال تکنیک بن کار محمد هاشم کلانتري
شخص حقیقی ولی ا... کلانتري
پیراسته تبریز امیر کندري
آذر پیمان محمد کوره پز
آذر جنوب بیوك کوشا فر
شخص حقیقی امین کوهی
شخص حقیقی عیوض کهان
شخص حقیقی ناصر گلگون
بتن کاوه امیرشاهین لطفی نژاد
تبریز کارا طرح محمد لک پور
ابنیه سازان محک امیر لیستانی
شخص حقیقی ا... وردي ماهرخی
تعاونی مسکن فرهنگیان تبریز میرجمال محمد پور
انصاد آذر ناصر محمدپور اسلامی
شخص حقیقی ناصر محدودي
تعاونی مسکن کارکنان صنعت برق آذربایجان بیوك محمودي صدقیانی
شخص حقیقی غلامرضا عباسی
شرکت آب باران یوسف علیزاده مباشر
شرکت سازه راه سیروس علی اکبري
تعاونی توسعه سرمایه گذاري بسیجیان استان حمیدعلی اکبري
شخص حقیقی صمد علیون
شرکت سازه هاي مرتفع آذربایجان مجید ابیوردي
شخص حقیقی جمشیداجوي ابرغانی
شرکت بتا گاما احمد زبرجه
شرکت آذرعمران تیوا میرجواد احمدي سپهر
شرکت آذر انصار محمدمروتی
شخص حقیقی مهدي مصطفی زاده ارجمند
شخص حقیقی محمود معصومی
شرکت ثقال یعقوب معمار کرچه باغ
شخص حقیقی رحیم مکرم
شرکت ژیام سیدعبد الرضا ملکی
شرکت طرح دستان تبریز سیدحسن مودب
شرکت پی نام وحید منتزع
شرکت سازه تبریز فرطوس موسوي
شخص حقیقی بابک مهدیزاده
شرکت انبوه سازي عمود سازان مقصود علی مهدي نژاد
شخص حقیقی حسین مهرابی
شرکت زودکار حاج الهیار مهمانی
شرکت آذر اندیشه تبریز ابراهیم رضا نژاد
شرکت گوي داش بهرام رضایی پور
شرکت تاوریژ انبوه سازان آذربایجان محمد رضایی صابر
شرکت آبادگران سهند شاهرخ رضوانی
شرکت تعاونی مسکن کانون کاردانهاي فنی محمد جعفر رفیع زاده
شخص حقیقی عبدالحسین رهبرریس فروشان
شرکت بیر مثصود رهبرنیا
شرکت تعاونی مسکن نظام مهندسی ساختمان آذربایجان
شرقی
زرنشان
شرکت سازه نشاط گستر سهیل زارعی
فرآیند آذربایجان سید جعفر زمزم
شخص حقیقی سید محمد زمزم
شخص حقیقی محمد تقی سرتیپی
شرکت توسعه مسکن آذربایجان حجت ا... سروري
فزایند احمد وزیري زاده نوبري
فاناز بهرام وطن خواه قدیم
خانه سازي باغمیشه اثنی عشري
شخص حقیقی خسرو یار احمدي
بتن آیش مراغه حمید یزدان دوست
آشیان گستر آذربایجان فرید یزدان دوست
فانون حسن یگانه ریخته گر
بهساز و توسعه آذربایجان شهرضا نورمند
ستاره فراز اسماعیل قدري
شیب راه تبریز محمود مولوي تبریزي
فرهنگی ورزشی آذر ساتراپ پرویز ستارپور اقبالی
شخص حقیقی منصور سریع القلم
هوررویان آذر محمد رضا سطوحی
آذر نمون محمد رضا سلیمانیه
شخص حقیقی ناصر سوجوقچی
شخص حقیقی سهیل سهیلی منش
شخص حقیقی امیر فتاح سیدي زاده
آرکاراه یعقوب شادروان
شرکت جهادخانه سازي اکبر شاهد خطیبی
شخص حقیقی سید محمد شایسته
شرکت سازه هاي فنی راوند رضا شکري
شرکت سپیدار ساختمان تبریز بهروز شفق نیا
شرکت سرمایه گذاري مسکن آذران علیرضا شکیبایی
شخص حقیقی محمد باقر فرامرزي
شخص حقیقی منصور فرامرزي
شرکت عمران و آبادي تبریز میرداود فربود
شرکت بامتیر رضا فرح بخش
شرکت دالکا بابک فرزانه وار
شرکت سرمایه گذاري مسکن علی فرزین مقدم
شرکت گروه انبوه سازان مسکن آذر سهند محمد حسین فرشبافی اسفهلان
شرکت احرار عمران تبریز غفور فرمانی
شرکت آبادکاران سهند رحیم فروزنده
شرکت پی اسکان آذر سیدعیسی فقیه
شخص حقیقی محمد فکوري
شرکت وایون علیرضا فلاح زاده
شخص حقیقی عین ا... فرهودي
شرکت شاذ طرح سهند سید مسعود سید قادري
شخص حقیقی حبیب ا... قزوینیان
شرکت الوس ایران ماه نورد میرعلی اکبر قوامی
شرکت هرم عمران آذر یاشار قویمی
شخص حقیقی خلیل قلی پور خلیلی
شرکت سازه پل یوسف قلی وندان
شرکات کارکیا گستر صفر قندهاري هریس
شرکت رسالت بتن علی قیامی
شخص حقیقی محمد تاج خلیلی
شرکت عمران تکامل تبریز رامین تقی زاده
شرکت سازه گستر انبوه مسکن منصور جبرائیل زاده
شخص حقیقی صمد جدید الاسلام
شرکت تهران دومان سعید جواد زاده اصل
شرکت کایا وحید جواد زاده اصل
شرکت ساختمان بتن پیشرو محمد اسماعیل جوانشیر
شرکت بتن ریز مراغه جعفر جوانی
شخص حقیقی کاظم جعفر پوریان
شرکت هیدنکا محمد بشیر جعفري فرمند
شرکت تعاونی 1088 خسرو جعفري
شرکت آرش بنیان تبریز مجید آرش آذري
شخص حقیقی فتحعلی آژیري
شرکت تعاونی 516 تبریز حسن آستانی بخشایش
شرکت میر مسعود آفتابی
شرکت سرمایه گذاري توسعه آذربایجان حسینی
شرکت آکند آذر یاسر آئینی
شرکت اندیشه عمران تبریز محمد علی آهندوست
دفتر فنی ومهندسی بهنما ساز رسول ابراهیمی بختور
شرکت ویستا پادیر محمد رضا رحمانی
شرکت مردق محمد رحمتی
شرکت خانه سازي ایرداك بهمن رسولی ارسی
شخص حقیقی محمد حسین جلیلی وند
شرکت نهند مسعود چایچی راد
شخص حقیقی صمدچهاربخش
شرکت ساختار سازه تبریز میراحمدحبیبی محمدي
شرکت مصالح بتنی تبریز محمود حدیدي
شرکت بتن اساس تبریز بهروز حسن زاده
شرکت آذر سدید تبریز بهمن حسن زاده
شرکت آذر زمین شمال غرب محمدرضا حسن زاده
شرکت عرصه پیمایش سهند حسین حسین پور برزگر
سازمان همیاري شهرداري هاي استان میرغفار حسینی
شخص حقیقی سیدمحمد حسینی تبریزي
شرکت دیداس وزیري
شرکت محکم پی تبریز رسول مهمانی
شرکت اسکان سقف آذر امرا... ناصري
شرکت عمران آذر ابنیه تبریز(بنیاد تعاون آجا) فیروز نائب خسروشاهی
کنسرسیوم سهند آب آذربایجان محمدعلی نجاري کهنمونی
شخص حقیقی مسعود نخعی
شرکت آبکند آذر صمد نسجیان
شخص حقیقی محمد رضا نصرا.. زاده انوریان
شرکت آذر دربن قربان نصیري
شخص حقیقی سیدشهاب الدین نکوفر
شرکت قالان سهند مسعود عیسی پور
شرکت توسعه عمران وامید ناصر غریب دوست
شخص حقیقی محمدحسین غنی زادگان
شرکت بهازبکال ناصر هیات خواه
شخص حقیقی غلامحسین محمودي
شخص حقیقی علی اکبر مرسلی
شخص حقیقی سعید شیر محمدي
شرکت آماك داود شادروان
شخص حقیقی جعفر علی فیاض
شرکت آذر قله تبریز بختیار مهمانی
شخص حقیقی ایوب وحیدي
شرکت آذر پانیر محسن حقیقت نیا
شرکت آذر آژند بهرام حیرتی
شرکت سرریز بتن تبریز مسعود دبیري
شخص حقیقی شاهرخ اسکندریان
شخص حقیقی غلامرضا افتخاري
شرکت کبیربتن تبریز اسدزاده
شخص حقیقی بهلول بلوکی
شرکت سپیدار ساختمان تبریز جشمیدعلیزاده
شخص حقیقی محمد حسن علیزاده نظمی
شخص حقیقی ابوالحسن عزتی
ادامه مطلب

تاریخ: امروز, 06:56 بازدید: 28 نویسنده: astaneh نظرات: (0)


آمار نشان می دهد رشته های مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر، مهندسی مکانیک، مهندسی عمران،
مهندسی شیمی، مدیریت، فیزیک، ریاضی، حقوق، معماری و حسابداری در فراخوان دوم سال جاری
به عنوان رشته های پرنیاز از سوی دانشگاهها اعلام شده اند.
.........................................................................................................................................
دومین فراخوان جذب نیمه متمرکز هیئت علمی در دانشگاههای دولتی و موسسات وابسته به
دستگاههای اجرایی از نیمه آذرماه سال جاری آغاز شده که در این دوره لیست دانشگاههای
پر متقاضی و رشته های مورد نیاز دانشگاهها برای جذب اعلام شده است.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی دو نوبت در سال جاری، فراخوان
جذب نیمه متمرکز هیئت علمی را میان دانشگاههای کشور اعلام کرد تا طبق برنامه ریزیهای
پیشین این وزارتخانه، تعداد 7 هزار عضو هیئت علمی جذب دانشگاههای دولتی کشور شوند.
طبق آخرین اخبار، در نخستین فراخوان که مهلت آن هم اکنون به اتمام رسیده، 200 داوطلب به
عنوان پذیرفته شده قطعی از سوی مرکز جذب هیئت علمی وزارت علوم اعلام شده اند
و پرونده سایر داوطلبان در رشته های مورد نیاز دانشگاهها در حال بررسی است.

به فاصله تقریباً یک ماه از اتمام نوبت نخست این فراخوان، مرکز جذب هیئت علمی در آستانه
روز دانشجو دومین فراخوان جذب نیمه متمرکز هیئت علمی را آغاز کرد که فرایند ثبت نام
داوطلبان و اعلام نیاز دانشگاهها تا 30 ماه جاری ادامه خواهد داشت.


آمار نیاز دانشگاهها به هیئت علمیهای دکتری و بورس

از میان 5 هزار و 200 نیازی که دانشگاهها اعلام کرده اند، 3 هزار و 684 نیاز مربوط به استخدام پیمانی دکتری، 583 نیاز مربوط به استخدام طرح سربازی دکتری، 920 نیاز مربوط به بورس دانشجویان دکتری به منظور اعطای بورس تحصیلی، 623 نیاز مربوط به استخدام پیمانی کارشناسی ارشد همچنین 135 نیاز مربوط به استخدام طرح سربازی کارشناسی ارشد، است.

ترینهای فراخوان دوم جذب

آمار نشان می دهد رشته های مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر، مهندسی مکانیک، مهندسی عمران،
مهندسی شیمی، مدیریت، فیزیک، ریاضی، حقوق، معماری و حسابداری در فراخوان دوم سال جاری
به عنوان رشته های پرنیاز از سوی دانشگاهها اعلام شده اند.

همچنین دانشگاههای شیراز، زابل، اصفهان، مازندران، صنعتی شریف، محقق اردبیلی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، صنعتی امیرکبیر، قم، فردوسی مشهد و غیره، از سوی مردانی به عنوان پر متقاضی ترین دانشگاهها نام برده شد که در صورت تعیین اولویتها از سوی داوطلبان، امکان تغییر ترتیب دانشگاههای مذکور وجود دارد.

هزینه ثبت نام

دانشگاهها تا 15 بهمن ماه فرصت بارگذاری نیازهای جدید و اعلام نشده همچنین متقاضیان تا 30 بهمن علاوه بر امکان ثبت نام، فرصت تعیین اولویتها را دارند.

به استناد مصوبه هیئت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی، ثبت نام کنندگان باید مبلغ 17 هزار و 800 تومان به شماره حساب اعلام شده خزانه کشور واریز کنند.

ادامه مطلب

تاریخ: امروز, 06:47 بازدید: 16 نویسنده: astaneh نظرات: (0)

محمد آستانه اصل:اهم اخبار امروز چهارشنبه5بهمن ماه 1390/20348
........................................................................................................................................
واردات نفت کره از ایران 20 درصد افزایش یافت1390/11/05 - 14:31:00سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی ابلاغ شد1390/11/05 - 14:28:00تحریم نفتی ایران خطرات ژئوپلتیک در خاورمیانه را افزایش می‌دهد1390/11/05 - 14:27:00مقابله به مثل با تحریم نفتی ایران با استفاده از استراتژی لبه پرتگاه1390/11/05 - 14:22:00مردم پرتغال خواستار استعفای رییس جمهور این کشور شدند1390/11/05 - 14:04:00نخستین کسری تجاری ژاپن در 30 سال اخیر ثبت شد1390/11/05 - 14:03:00ایجاد 220 هزار شغل در سال جاری/درآمد متوسط توانمند شده‌ها 670 هزار تومان1390/11/05 - 13:56:00همایش معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری صنعت ساختمان برگزار می‌شود1390/11/05 - 13:52:00نشست کمیسیون صنایع در مورد نوسان بازار ارز/وارد کننده نباید نرخ کالای موجود را افزایش دهد1390/11/05 - 13:46:00سکه کوتاه آمد/دلار همچنان مقاومت می‌کند1390/11/05 - 13:41:00قیمت نفت تا 2 دهه آینده به مرز 250 دلار می‌رسد1390/11/05 - 13:39:00تقویت امید‌ها به برگشت بازار و رشد شاخص بورس از هفته آینده1390/11/05 - 13:37:00شعبه بلاروسی بانک تجارت به فعالیت خود ادامه می‌دهد1390/11/05 - 13:33:00شرکتهای فرانسوی قربانی جدال سیاسی آنکارا پاریس1390/11/05 - 13:30:00افزایش نرخ سود سپرده بانکی بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه است1390/11/05 - 13:29:00سود ۱4تا ۱۵درصد عقود مبادله‌ای و۲۱درصد مشارکتی/اوراق مشارکت۲۰ درصد1390/11/05 - 13:28:00جهانگردی دینی و گردشگری بین ایران و عراق گسترش می‌یابد1390/11/05 - 13:26:00توسعه خطوط پروازی ایران و عراق/مشکل تقرب پرواز فرودگاه آبادان رفع شد1390/11/05 - 13:24:00قیمت سکه و دلار کاهش پیدا می‌کند/تابوی سکه یک میلیونی شکست1390/11/05 - 12:57:00سکه 850 هزار تومان شد/ کاهش 200 هزار تومانی در یک ساعت1390/11/05 - 12:56:00آموزش حداقل۲۰۰ هزار مددجوی کمیته امداد طی دو سال1390/11/05 - 12:50:00آغاز به کار نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس1390/11/05 - 12:46:00افزایش 10تا 15دلاری قیمت نفت در اثر تحریم ایران توسط اروپا1390/11/05 - 12:44:00سقوط قیمت سکه و دلار در بازار کلید خورد1390/11/05 - 12:41:00اوباما خواستار برقراری عدالت اقتصادی در آمریکا شد1390/11/05 - 12:36:00اعمال ‌نرخ‌های جدید بلیت قطار از شنبه/تغییرات متناسب با نوع و طول مسیر1390/11/05 - 12:26:00موافقت رئیس جمهور با افزایش سود سپرده‌های بانکی در حد21 درصد1390/11/05 - 12:23:00تحریم نفت ایران تعطیلی پالایشگاه‌های اروپا را جلو می‌اندازد1390/11/05 - 12:16:00نظام اقتصادی ایران متکی به خود است/ تحریم‌ها بی‌ اثر است1390/11/05 - 12:00:00افزایش ۲۰ دلاری قیمت جهانی نفت ساعتی پس از بسته‌شدن تنگه هرمز1390/11/05 - 11:50:00استقبال از بخش خصوصی ایران برای بازسازی عراق/ توسعه روابط حمل‌و‌نقلی‌1390/11/05 - 11:42:00عربستان یک کشتی میوه صادراتی ایران را برگشت داد1390/11/05 - 11:28:00نسل جدید تلفن‌های هوشمند ایکس‌پریا در راه است1390/11/05 - 11:23:00واردات روغن خام با ارز دولتی است/به بنکداران روغن نمی‌دهیم1390/11/05 - 11:23:00اتصال ریلی ایران و عراق از مرز خسروی/ خواهرخواندگی بنادر خرمشهر و ام‌القصر1390/11/05 - 11:19:00وجه تضمین اولیه قراردادهای آتی سکه به ۲ میلیون و400 هزار تومان افزایش یافت1390/11/05 - 11:16:00"فیفا12" صدرنشین بازی‌های رایانه‌ای 20121390/11/05 - 11:12:00عرضه کامیون جدید با استاندارد یورو 4 تا دو ماه آینده1390/11/05 - 11:02:00رئیس صندوق بازنشستگی نفت تغییر کرد1390/11/05 - 10:58:00تحرکات سفارت آمریکا در اسلام آباد علیه خط لوله صادرات گاز ایران1390/11/05 - 10:38:00زیان 38 میلیون دلاری آفریقای جنوبی در صورت تحریم نفت ایران1390/11/05 - 10:10:00لشگرکشی تبلیغاتی جدید سامسونگ علیه اپل1390/11/05 - 09:55:00299 شرکت بورسی 11.4 هزار میلیارد تومان سود کنار گذاشتند1390/11/05 - 09:53:00گلکسی‌نوت سفید هم راهی بازار شد1390/11/05 - 09:49:00تدوین طرح جامع انرژی کشور به اتمام رسید1390/11/05 - 09:36:00شرایط 13گانه جدید گشایش ‌ال‌سی داخلی-ریالی/تنزیل اسناد داخلی ممنوع شد1390/11/05 - 09:27:00تلفن‌های همراه "کمک راننده" می‌شوند1390/11/05 - 09:14:00گوگل در اندیشه تصاحب جایگاه اپل در آسیا و اقیانوسیه1390/11/05 - 09:10:00تبعات بسیار زیاد شوک نفتی ایران برای بازار جهانی انرژی1390/11/05 - 09:09:00حفاظت در برابر بدافزارها با استفاده از فناوری کلود1390/11/05 - 09:02:00هک آیفون و آی‌پد ظرف 24 ساعت پس از به‌روز رسانی سیستم‌عامل1390/11/05 - 08:57:00"بازی تمام شد" سارق جدید اطلاعات حساب بانکی1390/11/05 - 08:54:00برخورد انتظامی صرف با دلالان چاره‌ساز نیست/بانک مرکزی بازار را سامان دهد1390/11/05 - 08:48:00تحریم‌ها خللی در صادرات نفت ایران به هند پدید نیاورده است1390/11/05 - 08:45:00کاهش شدید رشد اقتصادی ژاپن در سال 20111390/11/05 - 08:40:00یونان و طلبکاران بخش خصوصی به توافق خواهند رسید1390/11/05 - 08:38:00ورود دلال‌های دولتی به بازار ارز/ بلاتکلیفی نرخ سود به عطش بازار دامن زد1390/11/05 - 08:26:00مخالفت رسمی اروپا با قانون سانسور اینترنت در آمریکا1390/11/05 - 08:21:00پای برنامه‌های جعلی به فروشگاه آنلاین اپل هم باز شد1390/11/05 - 08:19:00حساب کاربری یک سناتور آمریکایی در توئیتر هک شد1390/11/05 - 08:16:00جریمه 420 هزار دلاری اچ‌پی به جرم فروش لپ‌تاپ های معیوب1390/11/05 - 08:14:00نوسانات ارز و سکه تعمدی است/ دولت کوتاهی کند وارد عمل می‌شویم1390/11/05 - 07:55:00نیازی به واردات مرکبات و سیب نیست/بازار باید مدیریت شود1390/11/05 - 00:05:00استات اویل نروژ هم از تحریم نفتی ایران مستثنی شد1390/11/05 - 00:04:00©2012 Fars News Agency. All rights reserved
ادامه مطلب

تاریخ: ديروز, 16:56 بازدید: 4 نویسنده: astaneh نظرات: (0)


پاسخ احمدی نژاد به «احتمال حمله به ایران»


رييس جمهور با تأكيد بر اينكه تحريم‌ها تاثيری در روند پيشرفت و حرکت روبه رشد ملت ايران نداشته و هيچ گاه نخواهد داشت، گفت:‌ هر کس بخواهد با تجاوزگری و تهديد حق ملت ايران را تضييع کند، ملت ايران متناسب با آن از خود دفاع خواهد کرد.

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری:دكتر محموداحمدي‌نژاد در مصاحبه با شبكه تلويزيوني تلويزاي مكزيك در پاسخ به سوالي درباره تهديدات سران دولت آمريكا عليه جمهوري اسلامي ايران در خصوص موضوع هسته‌اي با تاكيد بر اينكه دوران ادبيات استعماري و ديكتاتوري به پايان رسيده است، تصريح كرد: موضوع هسته‌اي ايران به يك موضوع كاملا سياسي تبديل شده و بر همگان روشن است كه آمريكا و متحدين وي به دنبال بهانه‌اي براي جلوگيري از پيشرفت ملت ايران هستند، چرا كه آنها قصد دارند بطور كامل بر خاورميانه مسلط شده و رژيم صهيونيستي را تثبيت كنند و ايران را مانع اين گونه اهداف خود مي‌دانند؛ ضمن اينكه اينگونه سخنان و تهديدات ادامه دشمني چند ده ساله دولت آمريكا و سلطه‌گران با ملت ايران است.

رييس جمهور در پاسخ به سوالي درباره احتمال حمله نظامي آمريكا عليه ايران اظهار داشت: بر اين باور هستيم كه در آمريكا عقلايي وجود دارند كه از اقدامات جنون آميز عده‌اي جلوگيري كنند؛ ضمن اينكه ملت ايران نيز به خوبي ياد گرفته كه چگونه در شرايط سخت زندگي كند و تاريخ هم نشان داده كساني كه قصد تجاوز به ايران را داشته‌اند ناكام مانده و از اقدامات خود پشيمان شدند؛ البته اگر دولت آمريکا يا هر كس ديگري بخواهد به ايران تجاوز كند و حق ملت ايران را تضييع نمايد ملت ايران متناسب با آن از خودش دفاع خواهد كرد.

دكتر احمدي نژاد در پاسخ به سوالي درباره علت احداث مركز هسته‌اي جديد فُردو در زير سطح زمين و چگونگي همكاري ايران با آژانس بين المللي اتمي، اظهار داشت: برخي به بهانه بازرسي اتمي قصد دارند استقلال ملت‌ها را زير پا بگذارند و اين در حالي است كه جمهوري اسلامي ايران تاكنون بيشترين همكاري را با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي داشته است و تمام فعاليت‌هاي اتمي كشورمان زير نظر دوربين‌هاي آژانس قرار دارد، اما آژانس برخوردي دوگانه دارد به گونه‌اي كه تاكنون حتي يك گزارش از فعاليت‌هاي هسته‌اي آمريكا ارائه نداده است در حالي كه اين مركز بين المللي ايجاد شده كه بمب‌هاي اتمي را در جهان از بين ببرد.

رييس جمهور افزود: اصولاً تاسيسات اتمي در منطقه كوهستاني و در زيرزمين ايجاد مي‌شود، زيرا تاسيسات هسته‌اي بايد از ايمني بالايي برخوردار باشد و اين بخاطر حفظ سلامتي مردم است.

رييس جمهور با تاكيد بر اينكه ملت ايران ملتي با فرهنگ و باتمدن است و نيازي به بمب ندارد، تصريح كرد: كساني به بمب اتم احتياج دارند كه فاقد فرهنگ، تمدن و منطق هستند؛ ملت ايران هيچ گاه در طول تاريخ به دنبال تصرف ساير مناطق دنيا نبوده است و اين در حالي است كه نيروهاي نظامي سلطه‌گران در حال حاضر به منظور تسلط بر نفت و منابع خاورميانه در منطقه حضور دارند.

دكتر احمدي نژاد در پاسخ به سوالي در خصوص هولوكاست و اضمحلال رژيم صهيونيستي، گفت: اضمحلال رژيم صهيونيستي نياز به بمب اتم و حتي جنگ ندارد، چرا كه رژيمي كه پايه و اساس آن بر ظلم و كشتار استوار است به خودي خود از بين رفته است؛ جمهوري اسلامي ايران پيشنهاد داده بود كه در سرزمين‌هاي اشغالي رفراندوم آزاد برگزار شود اما آن را نپذيرفتند.

رييس‌جمهور تصريح كرد: رژيم صهيونيستي جايگاهي در منطقه خاورميانه ندارد چرا كه هيچ يك از ملت‌هاي منطقه اين رژيم را نپذيرفته و با آن مخالف هستند.

رييس جمهور با اشاره به موضوع هولوكاست اظهار داشت: اگر گفته مي‌شود كه هولوكاست يك واقعيت تاريخي است چرا بايد تحقيق درباره اين واقعه تاريخي ممنوع باشد و محققان را به زندان بياندازند؟ در خصوص موضوع هولوكاست دو سوال مطرح كرده‌ايم، اينكه اگر واقعيت دارد در كجا اتفاق افتاده است و اگر در اروپا بوده چرا مردم فلسطين بايد تاوان آن را بپردازند؟ و سوال دوم اينكه چرا در خصوص هولوكاست اجازه تحقيق داده نمي‌شود؟ متاسفانه به جاي پاسخ به اين سوالها با استفاده از شبكه رسانه‌اي كه در اختيار دارند به اتهام افكني روي آورده اند؛ اما بدون ترديد با اينگونه اقدامات حقيقت از بين نمي‌رود و آنچه مسلم است اين است كه حقيقت همواره پيروز است.

دكتر احمدي نژاد گفت: جمهوري اسلامي ايران هيچ گاه رژيم نامشروع صهيونيستي را به رسميت نشناخته و سازمان ملل نيز آنها را اشغالگر اعلام كرده است و چندين قطعنامه عليه اين رژيم صادر شده است؛ سلطه گران خودشان نيز آگاه هستند كه رژيم صهيونيستي را به زور و دروغ و به منظور تسلط بر خاورميانه ايجاد كرده اند.

رييس جمهور در پاسخ به سوالي درباره تاثير تحريم‌ها عليه ملت ايران تصريح كرد: تحريم‌هاي ناعادلانه سلطه‌گران عليه جمهوري اسلامي ايران اثري بر ملت ايران نداشته و نخواهد داشت.

دكتر احمدي نژاد در پاسخ به سوالي درباره ادعاي آمريكا در خصوص طرح ترور سفير عربستان در آمريكا و همكاري با كارتل‌ مواد مخدر مكزيك گفت:‌ تاكنون 3 هزار و 600 نفر در مبارزه با مواد مخدر در جمهوري اسلامي ايران به شهادت رسيدند و سالانه صدها ميليون دلار هزينه مي‌پردازيم تا مواد مخدر از افغانستان به ساير نقاط دنيا منتقل نشود، اما متاسفانه در منطق دولتمردان آمريكا كسي كه اتهام مي‌زند نيازي به ارائه سند ندارد با چنين منطقي همه را مي‌توان متهم كرد. ملت ايران با دولت و ملت مكزيك و عربستان رابطه دوستانه‌اي دارد و هيچ گاه عليه هيچ ملتي اقدام نمي‌كند.

دكتر احمدي نژاد در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه در چند هفته گذشته مطلبي منتشر شد كه سفير وقت ايران در مكزيك از طريق اينترنت عليه آمريكا اقدام كرده است، گفت: اين موضوع نيز از اتهامات سخيف و سطح پايين دولتمردان آمريكا عليه ملت ايران است. شبكه اينترنت شبكه گسترده‌اي است و از همه نقاط جهان مي‌توان با آن ارتباط برقرار كرد؛ چه لزومي دارد كه از مكزيك اين كار انجام شود؟ امروز حتي دانش آموزان در خانه‌هاي خود نيز مي‌توانند وارد اينترنت شده و اقداماتي مانند هك كردن را انجام دهند و نيازي نيست كه سفير كشور اين كار را انجام دهد؛ طرح اين گونه اتهامات سخيف و سطح پايين توسط دولتمردان آمريكا، توهين به شعور ملت‌ها بوده و بيش از هر چيز نشان دهنده آن است كه آنها شعور ملت‌ها را دست كم گرفته اند.

رييس‌جمهور گفت: جمهوري اسلامي ايران مخالف سياست‌هاي توسعه طلبانه آمريكاست و اين موضوع را به طور علني مطرح مي‌كند و چنانچه دولت آمريكا دست از سلطه‌گري برداشته و به مرزهاي خود بازگشته و به تجاوزگري و حمايت از ديكتاتورها خاتمه ‌دهد و مطابق با قانون عمل كند، مشكلي وجود نخواهد داشت.

دكتر احمدي نژاد در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه يكي از شهروندان ايراني – آمريكايي به دليل جاسوسي در ايران محكوم شده با توجه به اينكه چندي پيش تعدادي از ايرانيان به وسيله آمريكايي‌ها از دست دزدان دريايي نجات يافتند؛ آيا ايران قصد دارد مجازات اين جاسوس را مورد بازبيني قرار دهد؟ گفت: در آمريكا سالانه هزاران نفر اعدام مي‌شوند كه اكثرشان آمريكايي و بعضاً بي‌گناه هستند؛ چرا دولت آمريكا براي آنها دل نمي‌سوزاند؟ كشتي‌هاي ايراني نيز جان بسياري را در آن منطقه نجات دادند واين يك عمل انساني است كه هر كسي آن را انجام مي‌دهد. اين گونه موضوعات را نبايد با يكديگر مخلوط كرد.

رييس جمهور در پاسخ به سوالي درباره ادعاي دولت آمريكا در خصوص وضعيت حقوق بشر در ايران گفت:‌ دولت آمريكا كه ادعاي حقوق بشر و دموكراسي دارد بيش از اين با كودتا يك حكومت ديكتاتوري را در ملت ايران تحميل كرد و 25 سال از اقدامات جنايتكارانه اين حكومت عليه ملت ايران حمايت مي‌كرد در حالي كه در آن دوران آزادي و انتخابات واقعي نيز در كشور وجود نداشت؛ اما از زماني كه انقلاب اسلامي به پيروزي رسيد و مردم به آزادي و استقلال دست پيدا كردند، مدام گزارشهايي در خصوص نقض حقوق بشر در ايران منتشر شده است. در 32 سال گذشته بيش از 30 انتخابات سراسري در ايران انجام شده و در انتخابات رياست جمهوري اخير 85 درصد مردم شركت كردند كه يك ركورد تاريخي محسوب مي‌شود؛ اگر اين دموكراسي نيست پس دموكراسي چه معنايي دارد ؟‌

دكتر احمدي نژاد خاطر نشان كرد:‌ گزارش‌هايي كه در خصوص نقض حقوق بشر منتشر مي‌شود را هر كسي مي‌تواند بنويسد، اما سوال اين است كه چرا اين گزارشها فقط عليه مردمي كه مخالف سياست‌هاي دولت آمريكا هستند نوشته مي‌شود؟ در حالي كه در منطقه ما دولت‌هايي هستند كه در عمر سياسي خود حتي يك انتخابات برگزار نكردند و زنان اجازه رانندگي ندارند اما از آنجا كه مطيع دولت آمريكا هستند گزارشي عليه آنها منتشر نمي‌شود.

رييس جمهور تصريح كرد: متاسفانه حقوق بشر ابزار دست دولت آمريكا براي تحت فشار قراردادن مخالفين سياست‌هاي توسعه طلبانه‌اش شده است در حالي كه حقوق بشر موضوع مقدسي است كه همه ملت‌ها بايد در كنار هم براي ارتقاء آن تلاش كنند.

دكتر احمدي نژاد افزود: آمريكا بيشترين زندانيان را در دنيا دارد و روزانه 30 نفر به طور متوسط به دست پليس آمريكا كشته مي‌شود اينگونه مشكلات در همه جاي دنيا وجود دارد كه بايد با همكاري و مشاركت همگاني بر اساس معيار واحدي مورد رسيدگي قرار گيرد؛ اما اينكه هر كس مخالف آمريكا باشد ضد حقوق بشر به شمار رفته و هر كس موافق آمريكا باشد ادعايي در خصوص اعمال ضد انساني آنها منتشر نشود اقدامي زشت و ناپسند است و دولتمردان آمريكايي بايد از اينگونه اقدامات خود خجالت بكشند.

رييس جمهور در خصوص روابط ايران و مكزيك گفت:‌ مردم مكزيك مردمي هستند كه از امپرياليسم آمريكا صدمات زيادي ديده است. مكزيك سرزميني وسيع با استعدادهاي فراوان است و مردم با استعداد و با فرهنگي دارد؛ اما سلطه‌گران اجازه نمي‌دهند مردم اين كشور آنگونه كه بايد پيشرفت كنند.

دكتر احمدي نژاد گفت:‌جمهوري اسلامي ايران با همه ملت‌ها از جمله ملت و دولت مكزيك روابط دوستانه‌اي دارد و اقدامات دولتمردان آمريكايي باعث نمي‌شود كه بين دو كشور فاصله ايجاد شود.

رييس جمهور اظهار داشت: نوع نگاه ملت ايران با دولت آمريكا متفاوت است؛ آنها انسان‌ها را برده خودشان مي‌دانند اما ملت ايران همه انسانها را محترم مي‌شمارد و معتقديم همه بايد پيشرفت كرده و به عدالت و آزادي برسند و هيچ كس به لحاظ رنگ، نژاد، زبان و ثروت بر ديگري برتري ندارد.

دكتر احمدي نژاد خاطر نشان كرد: جمهوري اسلامي ايران معتقد است كه همه ملت‌هاي جهان در كنار يكديگر و در فضايي دوستانه و عادلانه بايد در مسير ساختن جهاني عاري از زور و ظلم گام بردارند.

رييس جمهور گفت: متاسفانه دولتمردان آمريكايي پيشرفت خودشان را در فقر ديگران و عزت و كرامت خود را در تحقير ديگران مي‌دانند و ملت ايران اين گونه رفتارها را قبول ندارد و بر اين باوريم كه دنيا نياز به ژاندارم و بمب اتم و موشك ندارد بلكه نيازمند انسان‌هاي صالح و عادل است و بايد با همكاري و دوستي اداره شود.
ادامه مطلب

تاریخ: ديروز, 12:10 بازدید: 13 نویسنده: astaneh نظرات: (0)

--------------------------------------------------------------------------------

محمد آستانه اصل : اOSCARS: Indies Capture 60 Nominationsاصغر فرهادی لحظاتی پیش در میان نامزدهای اسکا
محمد آستانه اصل : اOSCARS: Indies Capture 60 Nominationsاصغر فرهادی لحظاتی پیش در میان نامزدهای اسکار اعلام شد.مبارک است.بزرگترین افتخار سینمای 100ساله ایران!/901104
1390/11/418:55نویسنده: Mohamad astaneh1

OSCARS: Indies Capture 60 Nominations
محمد آستانه اصل : اصغر فرهادی لحظاتی پیش در میان نامزدهای اسکار اعلام شد.مبارک است.بزرگترین افتخار سینمای 100ساله ایران!/-کد حبر >.20802-901104

ByM.Astaneh Asl.> | Tuesday January 24, 2012 @ 6:59am PSTTags: Hugo, Indie Films, Oscars, The Artist
Los Angeles, Jan. 24, 2012 — Independents captured 60 nominations in feature categories during this morning’s announcement of contenders for the 84th Academy Awards, according to the Independent Film & Television Alliance® (IFTA). (Companies listed include Independent companies involved in the film which are also IFTA Member companies)

Best Picture
The Artist (Wild Bunch, The Weinstein Company)
Hugo (GK Films)
Midnight in Paris
The Tree of Life (Summit Entertainment)

Directing
Michel Hazanavicius – The Artist (Wild Bunch, The Weinstein Company)
Martin Scorsese – Hugo (GK Films)
Woody Allen – Midnight in Paris
Terrence Malick – The Tree of Life (Summit Entertainment)

Actor in a Leading Role
Demián Bichir –- A Better Life (Wild Bunch, Summit Entertainment)
Jean Dujardin –- The Artist (Wild Bunch, The Weinstein Company)
Gary Oldman –- Tinker Tailor Soldier Spy (Studio Canal, Focus Features)

Actress in a Leading Role
Glenn Close –- Albert Nobbs
Meryl Streep –- The Iron Lady (Pathé International, Goldcrest Pictures, U.K. Film Council, The Weinstein Company)
Michelle Williams –- My Week With Marilyn (The Weinstein Company, U.K. Film Council)

Actor in a Supporting Role
Kenneth Branagh –- My Week With Marilyn (The Weinstein Company, U.K. Film Council)
Nick Nolte –- Warrior (Lionsgate, Mandate Pictures)
Christopher Plummer -– Beginners (Focus Features)

Actress in a Supporting Role
Berenice Bejo –- The Artist (Wild Bunch, The Weinstein Company)
Janet McTeer –- Albert Nobbs

Writing (Original Screenplay)
Michel Hazanavicius -– The Artist (Wild Bunch, The Weinstein Company)
Woody Allen –- Midnight In Paris
Asghar Farhadi -– A Separation

Writing (Adapted Screenplay)
John Logan –- Hugo (GK Films)
George Clooney, Grant Heslov, Beau Willimon -– The Ides of March (Exclusive Films International Ltd., Comerica Bank)

Foreign Language Film
Bullhead
Footnote
In Darkness
Monsieur Lazhar


+ نوشته شده در 24 Jan 2012ساعت 7:10 PM توسط محمد آستانه اصل | نظر بدهید

--------------------------------------------------------------------------------

محمد آستانه اصل: بلیط ارزان کیش را ازئ بپرسید/901104وضعبت بلیط کیش از ام
مسيرپروازي روز پـرواز تاريخ پرواز شماره پرواز ساعت پرواز قیمت بليـط کلاس نوع هواپيما ايرلاين محدوديت خريد تاريخ مخالف پـرواز مخالف
تهران-کـيـــش پنجشنبه 90/11/06 4051 07:00 FULL Y بوئينگ MD زاگـرس
تهران-کـيـــش پنجشنبه 90/11/06 5221 10:00 FULL Y بوئينگ MD آتــــــــا
تهران-کـيـــش پنجشنبه 90/11/06 4071 17:15 800,000 Y بوئينگ MD زاگـرس
تهران-کـيـــش پنجشنبه 90/11/06 170 17:30 FULL Y بوئينگ 707 سـاهـا
تهران-کـيـــش پنجشنبه 90/11/06 6261 18:30 800,000 Y بوئينگ MD تــابــان
تهران-کـيـــش پنجشنبه 90/11/06 800 19:00 800,000 Y ايرباس 600-300 معـراج

+ نوشته شده در 24 Jan 2012ساعت 3:28 PM توسط محمد آستانه اصل | نظر بدهید

--------------------------------------------------------------------------------

Mohammad Astaneh Asl: the coins a few minutes ago was 2050 Toman<<1USD > - Monday 16
Mohammad Astaneh Asl: the coins a few minutes ago as ۲050 Toman<<1USD > - Monday 16
.....................................................................................................
گویی مسئولان دولت در خواب زمستانی هستند و اقتصاد کشور را به حال خود رها کرده اند.
Government officials say they are in hibernation and the economy have to be abandoned
حداقل انتظاری که از مسئولان دولت می رود این است که این سکوت معنادار خود را بشکنند
The minimum expectation is that these government officials to break their silence
و به شبهاتی که درباره نقش دولت در ایجاد التهاب شدید در بازار سکه و ارز مطرح است، پاسخ دهند.
And doubts about the government's role in causing severe inflammation of the coins and currency in the
market is responding.
تاریخ: امروز, 08:09 بازدید: 9 نویسنده: astaneh نظرات: (0)


Mohammad Astaneh Asl: the coins a few minutes ago was 50 million USD - Monday 16
دلار آمریکا هم اکنون 2050تومان و انس جهانی ۱۶۶۶،۵ دلار است. America for $ 2050 USD and now the ounce is $ 1666.5.
گویی مسئولان دولت در خواب زمستانی هستند و اقتصاد کشور را به حال خود رها کرده اند. Government officials say they are in hibernation and the economy have to be abandoned.
حداقل انتظاری که از مسئولان دولت می رود این است که این سکوت معنادار خود را بشکنند The minimum expectation is that these government officials to break their silence
و به شبهاتی که درباره نقش دولت در ایجاد التهاب شدید در بازار سکه و ارز مطرح است، پاسخ دهند. And doubts about the government's role in causing severe inflammation of the coins and currency in the market is responding.

تاریخ: امروز, 06:47 بازدید: 16 نویسنده: astaneh نظرات: (0)

محمد آستانه اصل:اهم اخبار امروز چهارشنبه5بهمن ماه 1390/20348
........................................................................................................................................
واردات نفت کره از ایران 20 درصد افزایش یافت1390/11/05 - 14:31:00سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی ابلاغ شد1390/11/05 - 14:28:00تحریم نفتی ایران خطرات ژئوپلتیک در خاورمیانه را افزایش می‌دهد1390/11/05 - 14:27:00مقابله به مثل با تحریم نفتی ایران با استفاده از استراتژی لبه پرتگاه1390/11/05 - 14:22:00مردم پرتغال خواستار استعفای رییس جمهور این کشور شدند1390/11/05 - 14:04:00نخستین کسری تجاری ژاپن در 30 سال اخیر ثبت شد1390/11/05 - 14:03:00ایجاد 220 هزار شغل در سال جاری/درآمد متوسط توانمند شده‌ها 670 هزار تومان1390/11/05 - 13:56:00همایش معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری صنعت ساختمان برگزار می‌شود1390/11/05 - 13:52:00نشست کمیسیون صنایع در مورد نوسان بازار ارز/وارد کننده نباید نرخ کالای موجود را افزایش دهد1390/11/05 - 13:46:00سکه کوتاه آمد/دلار همچنان مقاومت می‌کند1390/11/05 - 13:41:00قیمت نفت تا 2 دهه آینده به مرز 250 دلار می‌رسد1390/11/05 - 13:39:00تقویت امید‌ها به برگشت بازار و رشد شاخص بورس از هفته آینده1390/11/05 - 13:37:00شعبه بلاروسی بانک تجارت به فعالیت خود ادامه می‌دهد1390/11/05 - 13:33:00شرکتهای فرانسوی قربانی جدال سیاسی آنکارا پاریس1390/11/05 - 13:30:00افزایش نرخ سود سپرده بانکی بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه است1390/11/05 - 13:29:00سود ۱4تا ۱۵درصد عقود مبادله‌ای و۲۱درصد مشارکتی/اوراق مشارکت۲۰ درصد1390/11/05 - 13:28:00جهانگردی دینی و گردشگری بین ایران و عراق گسترش می‌یابد1390/11/05 - 13:26:00توسعه خطوط پروازی ایران و عراق/مشکل تقرب پرواز فرودگاه آبادان رفع شد1390/11/05 - 13:24:00قیمت سکه و دلار کاهش پیدا می‌کند/تابوی سکه یک میلیونی شکست1390/11/05 - 12:57:00سکه 850 هزار تومان شد/ کاهش 200 هزار تومانی در یک ساعت1390/11/05 - 12:56:00آموزش حداقل۲۰۰ هزار مددجوی کمیته امداد طی دو سال1390/11/05 - 12:50:00آغاز به کار نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس1390/11/05 - 12:46:00افزایش 10تا 15دلاری قیمت نفت در اثر تحریم ایران توسط اروپا1390/11/05 - 12:44:00سقوط قیمت سکه و دلار در بازار کلید خورد1390/11/05 - 12:41:00اوباما خواستار برقراری عدالت اقتصادی در آمریکا شد1390/11/05 - 12:36:00اعمال ‌نرخ‌های جدید بلیت قطار از شنبه/تغییرات متناسب با نوع و طول مسیر1390/11/05 - 12:26:00موافقت رئیس جمهور با افزایش سود سپرده‌های بانکی در حد21 درصد1390/11/05 - 12:23:00تحریم نفت ایران تعطیلی پالایشگاه‌های اروپا را جلو می‌اندازد1390/11/05 - 12:16:00نظام اقتصادی ایران متکی به خود است/ تحریم‌ها بی‌ اثر است1390/11/05 - 12:00:00افزایش ۲۰ دلاری قیمت جهانی نفت ساعتی پس از بسته‌شدن تنگه هرمز1390/11/05 - 11:50:00استقبال از بخش خصوصی ایران برای بازسازی عراق/ توسعه روابط حمل‌و‌نقلی‌1390/11/05 - 11:42:00عربستان یک کشتی میوه صادراتی ایران را برگشت داد1390/11/05 - 11:28:00نسل جدید تلفن‌های هوشمند ایکس‌پریا در راه است1390/11/05 - 11:23:00واردات روغن خام با ارز دولتی است/به بنکداران روغن نمی‌دهیم1390/11/05 - 11:23:00اتصال ریلی ایران و عراق از مرز خسروی/ خواهرخواندگی بنادر خرمشهر و ام‌القصر1390/11/05 - 11:19:00وجه تضمین اولیه قراردادهای آتی سکه به ۲ میلیون و400 هزار تومان افزایش یافت1390/11/05 - 11:16:00"فیفا12" صدرنشین بازی‌های رایانه‌ای 20121390/11/05 - 11:12:00عرضه کامیون جدید با استاندارد یورو 4 تا دو ماه آینده1390/11/05 - 11:02:00رئیس صندوق بازنشستگی نفت تغییر کرد1390/11/05 - 10:58:00تحرکات سفارت آمریکا در اسلام آباد علیه خط لوله صادرات گاز ایران1390/11/05 - 10:38:00زیان 38 میلیون دلاری آفریقای جنوبی در صورت تحریم نفت ایران1390/11/05 - 10:10:00لشگرکشی تبلیغاتی جدید سامسونگ علیه اپل1390/11/05 - 09:55:00299 شرکت بورسی 11.4 هزار میلیارد تومان سود کنار گذاشتند1390/11/05 - 09:53:00گلکسی‌نوت سفید هم راهی بازار شد1390/11/05 - 09:49:00تدوین طرح جامع انرژی کشور به اتمام رسید1390/11/05 - 09:36:00شرایط 13گانه جدید گشایش ‌ال‌سی داخلی-ریالی/تنزیل اسناد داخلی ممنوع شد1390/11/05 - 09:27:00تلفن‌های همراه "کمک راننده" می‌شوند1390/11/05 - 09:14:00گوگل در اندیشه تصاحب جایگاه اپل در آسیا و اقیانوسیه1390/11/05 - 09:10:00تبعات بسیار زیاد شوک نفتی ایران برای بازار جهانی انرژی1390/11/05 - 09:09:00حفاظت در برابر بدافزارها با استفاده از فناوری کلود1390/11/05 - 09:02:00هک آیفون و آی‌پد ظرف 24 ساعت پس از به‌روز رسانی سیستم‌عامل1390/11/05 - 08:57:00"بازی تمام شد" سارق جدید اطلاعات حساب بانکی1390/11/05 - 08:54:00برخورد انتظامی صرف با دلالان چاره‌ساز نیست/بانک مرکزی بازار را سامان دهد1390/11/05 - 08:48:00تحریم‌ها خللی در صادرات نفت ایران به هند پدید نیاورده است1390/11/05 - 08:45:00کاهش شدید رشد اقتصادی ژاپن در سال 20111390/11/05 - 08:40:00یونان و طلبکاران بخش خصوصی به توافق خواهند رسید1390/11/05 - 08:38:00ورود دلال‌های دولتی به بازار ارز/ بلاتکلیفی نرخ سود به عطش بازار دامن زد1390/11/05 - 08:26:00مخالفت رسمی اروپا با قانون سانسور اینترنت در آمریکا1390/11/05 - 08:21:00پای برنامه‌های جعلی به فروشگاه آنلاین اپل هم باز شد1390/11/05 - 08:19:00حساب کاربری یک سناتور آمریکایی در توئیتر هک شد1390/11/05 - 08:16:00جریمه 420 هزار دلاری اچ‌پی به جرم فروش لپ‌تاپ های معیوب1390/11/05 - 08:14:00نوسانات ارز و سکه تعمدی است/ دولت کوتاهی کند وارد عمل می‌شویم1390/11/05 - 07:55:00نیازی به واردات مرکبات و سیب نیست/بازار باید مدیریت شود1390/11/05 - 00:05:00استات اویل نروژ هم از تحریم نفتی ایران مستثنی شد1390/11/05 - 00:04:00©2012 Fars News Agency. All rights reserved
ادامه مطلب

تاریخ: ديروز, 16:56 بازدید: 4 نویسنده: astaneh نظرات: (0)


پاسخ احمدی نژاد به «احتمال حمله به ایران»


رييس جمهور با تأكيد بر اينكه تحريم‌ها تاثيری در روند پيشرفت و حرکت روبه رشد ملت ايران نداشته و هيچ گاه نخواهد داشت، گفت:‌ هر کس بخواهد با تجاوزگری و تهديد حق ملت ايران را تضييع کند، ملت ايران متناسب با آن از خود دفاع خواهد کرد.

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری:دكتر محموداحمدي‌نژاد در مصاحبه با شبكه تلويزيوني تلويزاي مكزيك در پاسخ به سوالي درباره تهديدات سران دولت آمريكا عليه جمهوري اسلامي ايران در خصوص موضوع هسته‌اي با تاكيد بر اينكه دوران ادبيات استعماري و ديكتاتوري به پايان رسيده است، تصريح كرد: موضوع هسته‌اي ايران به يك موضوع كاملا سياسي تبديل شده و بر همگان روشن است كه آمريكا و متحدين وي به دنبال بهانه‌اي براي جلوگيري از پيشرفت ملت ايران هستند، چرا كه آنها قصد دارند بطور كامل بر خاورميانه مسلط شده و رژيم صهيونيستي را تثبيت كنند و ايران را مانع اين گونه اهداف خود مي‌دانند؛ ضمن اينكه اينگونه سخنان و تهديدات ادامه دشمني چند ده ساله دولت آمريكا و سلطه‌گران با ملت ايران است.

رييس جمهور در پاسخ به سوالي درباره احتمال حمله نظامي آمريكا عليه ايران اظهار داشت: بر اين باور هستيم كه در آمريكا عقلايي وجود دارند كه از اقدامات جنون آميز عده‌اي جلوگيري كنند؛ ضمن اينكه ملت ايران نيز به خوبي ياد گرفته كه چگونه در شرايط سخت زندگي كند و تاريخ هم نشان داده كساني كه قصد تجاوز به ايران را داشته‌اند ناكام مانده و از اقدامات خود پشيمان شدند؛ البته اگر دولت آمريکا يا هر كس ديگري بخواهد به ايران تجاوز كند و حق ملت ايران را تضييع نمايد ملت ايران متناسب با آن از خودش دفاع خواهد كرد.

دكتر احمدي نژاد در پاسخ به سوالي درباره علت احداث مركز هسته‌اي جديد فُردو در زير سطح زمين و چگونگي همكاري ايران با آژانس بين المللي اتمي، اظهار داشت: برخي به بهانه بازرسي اتمي قصد دارند استقلال ملت‌ها را زير پا بگذارند و اين در حالي است كه جمهوري اسلامي ايران تاكنون بيشترين همكاري را با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي داشته است و تمام فعاليت‌هاي اتمي كشورمان زير نظر دوربين‌هاي آژانس قرار دارد، اما آژانس برخوردي دوگانه دارد به گونه‌اي كه تاكنون حتي يك گزارش از فعاليت‌هاي هسته‌اي آمريكا ارائه نداده است در حالي كه اين مركز بين المللي ايجاد شده كه بمب‌هاي اتمي را در جهان از بين ببرد.

رييس جمهور افزود: اصولاً تاسيسات اتمي در منطقه كوهستاني و در زيرزمين ايجاد مي‌شود، زيرا تاسيسات هسته‌اي بايد از ايمني بالايي برخوردار باشد و اين بخاطر حفظ سلامتي مردم است.

رييس جمهور با تاكيد بر اينكه ملت ايران ملتي با فرهنگ و باتمدن است و نيازي به بمب ندارد، تصريح كرد: كساني به بمب اتم احتياج دارند كه فاقد فرهنگ، تمدن و منطق هستند؛ ملت ايران هيچ گاه در طول تاريخ به دنبال تصرف ساير مناطق دنيا نبوده است و اين در حالي است كه نيروهاي نظامي سلطه‌گران در حال حاضر به منظور تسلط بر نفت و منابع خاورميانه در منطقه حضور دارند.

دكتر احمدي نژاد در پاسخ به سوالي در خصوص هولوكاست و اضمحلال رژيم صهيونيستي، گفت: اضمحلال رژيم صهيونيستي نياز به بمب اتم و حتي جنگ ندارد، چرا كه رژيمي كه پايه و اساس آن بر ظلم و كشتار استوار است به خودي خود از بين رفته است؛ جمهوري اسلامي ايران پيشنهاد داده بود كه در سرزمين‌هاي اشغالي رفراندوم آزاد برگزار شود اما آن را نپذيرفتند.

رييس‌جمهور تصريح كرد: رژيم صهيونيستي جايگاهي در منطقه خاورميانه ندارد چرا كه هيچ يك از ملت‌هاي منطقه اين رژيم را نپذيرفته و با آن مخالف هستند.

رييس جمهور با اشاره به موضوع هولوكاست اظهار داشت: اگر گفته مي‌شود كه هولوكاست يك واقعيت تاريخي است چرا بايد تحقيق درباره اين واقعه تاريخي ممنوع باشد و محققان را به زندان بياندازند؟ در خصوص موضوع هولوكاست دو سوال مطرح كرده‌ايم، اينكه اگر واقعيت دارد در كجا اتفاق افتاده است و اگر در اروپا بوده چرا مردم فلسطين بايد تاوان آن را بپردازند؟ و سوال دوم اينكه چرا در خصوص هولوكاست اجازه تحقيق داده نمي‌شود؟ متاسفانه به جاي پاسخ به اين سوالها با استفاده از شبكه رسانه‌اي كه در اختيار دارند به اتهام افكني روي آورده اند؛ اما بدون ترديد با اينگونه اقدامات حقيقت از بين نمي‌رود و آنچه مسلم است اين است كه حقيقت همواره پيروز است.

دكتر احمدي نژاد گفت: جمهوري اسلامي ايران هيچ گاه رژيم نامشروع صهيونيستي را به رسميت نشناخته و سازمان ملل نيز آنها را اشغالگر اعلام كرده است و چندين قطعنامه عليه اين رژيم صادر شده است؛ سلطه گران خودشان نيز آگاه هستند كه رژيم صهيونيستي را به زور و دروغ و به منظور تسلط بر خاورميانه ايجاد كرده اند.

رييس جمهور در پاسخ به سوالي درباره تاثير تحريم‌ها عليه ملت ايران تصريح كرد: تحريم‌هاي ناعادلانه سلطه‌گران عليه جمهوري اسلامي ايران اثري بر ملت ايران نداشته و نخواهد داشت.

دكتر احمدي نژاد در پاسخ به سوالي درباره ادعاي آمريكا در خصوص طرح ترور سفير عربستان در آمريكا و همكاري با كارتل‌ مواد مخدر مكزيك گفت:‌ تاكنون 3 هزار و 600 نفر در مبارزه با مواد مخدر در جمهوري اسلامي ايران به شهادت رسيدند و سالانه صدها ميليون دلار هزينه مي‌پردازيم تا مواد مخدر از افغانستان به ساير نقاط دنيا منتقل نشود، اما متاسفانه در منطق دولتمردان آمريكا كسي كه اتهام مي‌زند نيازي به ارائه سند ندارد با چنين منطقي همه را مي‌توان متهم كرد. ملت ايران با دولت و ملت مكزيك و عربستان رابطه دوستانه‌اي دارد و هيچ گاه عليه هيچ ملتي اقدام نمي‌كند.

دكتر احمدي نژاد در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه در چند هفته گذشته مطلبي منتشر شد كه سفير وقت ايران در مكزيك از طريق اينترنت عليه آمريكا اقدام كرده است، گفت: اين موضوع نيز از اتهامات سخيف و سطح پايين دولتمردان آمريكا عليه ملت ايران است. شبكه اينترنت شبكه گسترده‌اي است و از همه نقاط جهان مي‌توان با آن ارتباط برقرار كرد؛ چه لزومي دارد كه از مكزيك اين كار انجام شود؟ امروز حتي دانش آموزان در خانه‌هاي خود نيز مي‌توانند وارد اينترنت شده و اقداماتي مانند هك كردن را انجام دهند و نيازي نيست كه سفير كشور اين كار را انجام دهد؛ طرح اين گونه اتهامات سخيف و سطح پايين توسط دولتمردان آمريكا، توهين به شعور ملت‌ها بوده و بيش از هر چيز نشان دهنده آن است كه آنها شعور ملت‌ها را دست كم گرفته اند.

رييس‌جمهور گفت: جمهوري اسلامي ايران مخالف سياست‌هاي توسعه طلبانه آمريكاست و اين موضوع را به طور علني مطرح مي‌كند و چنانچه دولت آمريكا دست از سلطه‌گري برداشته و به مرزهاي خود بازگشته و به تجاوزگري و حمايت از ديكتاتورها خاتمه ‌دهد و مطابق با قانون عمل كند، مشكلي وجود نخواهد داشت.

دكتر احمدي نژاد در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه يكي از شهروندان ايراني – آمريكايي به دليل جاسوسي در ايران محكوم شده با توجه به اينكه چندي پيش تعدادي از ايرانيان به وسيله آمريكايي‌ها از دست دزدان دريايي نجات يافتند؛ آيا ايران قصد دارد مجازات اين جاسوس را مورد بازبيني قرار دهد؟ گفت: در آمريكا سالانه هزاران نفر اعدام مي‌شوند كه اكثرشان آمريكايي و بعضاً بي‌گناه هستند؛ چرا دولت آمريكا براي آنها دل نمي‌سوزاند؟ كشتي‌هاي ايراني نيز جان بسياري را در آن منطقه نجات دادند واين يك عمل انساني است كه هر كسي آن را انجام مي‌دهد. اين گونه موضوعات را نبايد با يكديگر مخلوط كرد.

رييس جمهور در پاسخ به سوالي درباره ادعاي دولت آمريكا در خصوص وضعيت حقوق بشر در ايران گفت:‌ دولت آمريكا كه ادعاي حقوق بشر و دموكراسي دارد بيش از اين با كودتا يك حكومت ديكتاتوري را در ملت ايران تحميل كرد و 25 سال از اقدامات جنايتكارانه اين حكومت عليه ملت ايران حمايت مي‌كرد در حالي كه در آن دوران آزادي و انتخابات واقعي نيز در كشور وجود نداشت؛ اما از زماني كه انقلاب اسلامي به پيروزي رسيد و مردم به آزادي و استقلال دست پيدا كردند، مدام گزارشهايي در خصوص نقض حقوق بشر در ايران منتشر شده است. در 32 سال گذشته بيش از 30 انتخابات سراسري در ايران انجام شده و در انتخابات رياست جمهوري اخير 85 درصد مردم شركت كردند كه يك ركورد تاريخي محسوب مي‌شود؛ اگر اين دموكراسي نيست پس دموكراسي چه معنايي دارد ؟‌

دكتر احمدي نژاد خاطر نشان كرد:‌ گزارش‌هايي كه در خصوص نقض حقوق بشر منتشر مي‌شود را هر كسي مي‌تواند بنويسد، اما سوال اين است كه چرا اين گزارشها فقط عليه مردمي كه مخالف سياست‌هاي دولت آمريكا هستند نوشته مي‌شود؟ در حالي كه در منطقه ما دولت‌هايي هستند كه در عمر سياسي خود حتي يك انتخابات برگزار نكردند و زنان اجازه رانندگي ندارند اما از آنجا كه مطيع دولت آمريكا هستند گزارشي عليه آنها منتشر نمي‌شود.

رييس جمهور تصريح كرد: متاسفانه حقوق بشر ابزار دست دولت آمريكا براي تحت فشار قراردادن مخالفين سياست‌هاي توسعه طلبانه‌اش شده است در حالي كه حقوق بشر موضوع مقدسي است كه همه ملت‌ها بايد در كنار هم براي ارتقاء آن تلاش كنند.

دكتر احمدي نژاد افزود: آمريكا بيشترين زندانيان را در دنيا دارد و روزانه 30 نفر به طور متوسط به دست پليس آمريكا كشته مي‌شود اينگونه مشكلات در همه جاي دنيا وجود دارد كه بايد با همكاري و مشاركت همگاني بر اساس معيار واحدي مورد رسيدگي قرار گيرد؛ اما اينكه هر كس مخالف آمريكا باشد ضد حقوق بشر به شمار رفته و هر كس موافق آمريكا باشد ادعايي در خصوص اعمال ضد انساني آنها منتشر نشود اقدامي زشت و ناپسند است و دولتمردان آمريكايي بايد از اينگونه اقدامات خود خجالت بكشند.

رييس جمهور در خصوص روابط ايران و مكزيك گفت:‌ مردم مكزيك مردمي هستند كه از امپرياليسم آمريكا صدمات زيادي ديده است. مكزيك سرزميني وسيع با استعدادهاي فراوان است و مردم با استعداد و با فرهنگي دارد؛ اما سلطه‌گران اجازه نمي‌دهند مردم اين كشور آنگونه كه بايد پيشرفت كنند.

دكتر احمدي نژاد گفت:‌جمهوري اسلامي ايران با همه ملت‌ها از جمله ملت و دولت مكزيك روابط دوستانه‌اي دارد و اقدامات دولتمردان آمريكايي باعث نمي‌شود كه بين دو كشور فاصله ايجاد شود.

رييس جمهور اظهار داشت: نوع نگاه ملت ايران با دولت آمريكا متفاوت است؛ آنها انسان‌ها را برده خودشان مي‌دانند اما ملت ايران همه انسانها را محترم مي‌شمارد و معتقديم همه بايد پيشرفت كرده و به عدالت و آزادي برسند و هيچ كس به لحاظ رنگ، نژاد، زبان و ثروت بر ديگري برتري ندارد.

دكتر احمدي نژاد خاطر نشان كرد: جمهوري اسلامي ايران معتقد است كه همه ملت‌هاي جهان در كنار يكديگر و در فضايي دوستانه و عادلانه بايد در مسير ساختن جهاني عاري از زور و ظلم گام بردارند.

رييس جمهور گفت: متاسفانه دولتمردان آمريكايي پيشرفت خودشان را در فقر ديگران و عزت و كرامت خود را در تحقير ديگران مي‌دانند و ملت ايران اين گونه رفتارها را قبول ندارد و بر اين باوريم كه دنيا نياز به ژاندارم و بمب اتم و موشك ندارد بلكه نيازمند انسان‌هاي صالح و عادل است و بايد با همكاري و دوستي اداره شود.
ادامه مطلب

تاریخ: ديروز, 12:10 بازدید: 13 نویسنده: astaneh نظرات: (0)

--------------------------------------------------------------------------------

محمد آستانه اصل : اOSCARS: Indies Capture 60 Nominationsاصغر فرهادی لحظاتی پیش در میان نامزدهای اسکا
محمد آستانه اصل : اOSCARS: Indies Capture 60 Nominationsاصغر فرهادی لحظاتی پیش در میان نامزدهای اسکار اعلام شد.مبارک است.بزرگترین افتخار سینمای 100ساله ایران!/901104
1390/11/418:55نویسنده: Mohamad astaneh1

OSCARS: Indies Capture 60 Nominations
محمد آستانه اصل : اصغر فرهادی لحظاتی پیش در میان نامزدهای اسکار اعلام شد.مبارک است.بزرگترین افتخار سینمای 100ساله ایران!/-کد حبر >.20802-901104

ByM.Astaneh Asl.> | Tuesday January 24, 2012 @ 6:59am PSTTags: Hugo, Indie Films, Oscars, The Artist
Los Angeles, Jan. 24, 2012 — Independents captured 60 nominations in feature categories during this morning’s announcement of contenders for the 84th Academy Awards, according to the Independent Film & Television Alliance® (IFTA). (Companies listed include Independent companies involved in the film which are also IFTA Member companies)

Best Picture
The Artist (Wild Bunch, The Weinstein Company)
Hugo (GK Films)
Midnight in Paris
The Tree of Life (Summit Entertainment)

Directing
Michel Hazanavicius – The Artist (Wild Bunch, The Weinstein Company)
Martin Scorsese – Hugo (GK Films)
Woody Allen – Midnight in Paris
Terrence Malick – The Tree of Life (Summit Entertainment)

Actor in a Leading Role
Demián Bichir –- A Better Life (Wild Bunch, Summit Entertainment)
Jean Dujardin –- The Artist (Wild Bunch, The Weinstein Company)
Gary Oldman –- Tinker Tailor Soldier Spy (Studio Canal, Focus Features)

Actress in a Leading Role
Glenn Close –- Albert Nobbs
Meryl Streep –- The Iron Lady (Pathé International, Goldcrest Pictures, U.K. Film Council, The Weinstein Company)
Michelle Williams –- My Week With Marilyn (The Weinstein Company, U.K. Film Council)

Actor in a Supporting Role
Kenneth Branagh –- My Week With Marilyn (The Weinstein Company, U.K. Film Council)
Nick Nolte –- Warrior (Lionsgate, Mandate Pictures)
Christopher Plummer -– Beginners (Focus Features)

Actress in a Supporting Role
Berenice Bejo –- The Artist (Wild Bunch, The Weinstein Company)
Janet McTeer –- Albert Nobbs

Writing (Original Screenplay)
Michel Hazanavicius -– The Artist (Wild Bunch, The Weinstein Company)
Woody Allen –- Midnight In Paris
Asghar Farhadi -– A Separation

Writing (Adapted Screenplay)
John Logan –- Hugo (GK Films)
George Clooney, Grant Heslov, Beau Willimon -– The Ides of March (Exclusive Films International Ltd., Comerica Bank)

Foreign Language Film
Bullhead
Footnote
In Darkness
Monsieur Lazhar


+ نوشته شده در 24 Jan 2012ساعت 7:10 PM توسط محمد آستانه اصل | نظر بدهید

--------------------------------------------------------------------------------

محمد آستانه اصل: بلیط ارزان کیش را ازئ بپرسید/901104وضعبت بلیط کیش از ام
مسيرپروازي روز پـرواز تاريخ پرواز شماره پرواز ساعت پرواز قیمت بليـط کلاس نوع هواپيما ايرلاين محدوديت خريد تاريخ مخالف پـرواز مخالف
تهران-کـيـــش پنجشنبه 90/11/06 4051 07:00 FULL Y بوئينگ MD زاگـرس
تهران-کـيـــش پنجشنبه 90/11/06 5221 10:00 FULL Y بوئينگ MD آتــــــــا
تهران-کـيـــش پنجشنبه 90/11/06 4071 17:15 800,000 Y بوئينگ MD زاگـرس
تهران-کـيـــش پنجشنبه 90/11/06 170 17:30 FULL Y بوئينگ 707 سـاهـا
تهران-کـيـــش پنجشنبه 90/11/06 6261 18:30 800,000 Y بوئينگ MD تــابــان
تهران-کـيـــش پنجشنبه 90/11/06 800 19:00 800,000 Y ايرباس 600-300 معـراج

+ نوشته شده در 24 Jan 2012ساعت 3:28 PM توسط محمد آستانه اصل | نظر بدهید

--------------------------------------------------------------------------------

Mohammad Astaneh Asl: the coins a few minutes ago was 2050 Toman<<1USD > - Monday 16
Mohammad Astaneh Asl: the coins a few minutes ago as ۲050 Toman<<1USD > - Monday 16
.....................................................................................................
گویی مسئولان دولت در خواب زمستانی هستند و اقتصاد کشور را به حال خود رها کرده اند.
Government officials say they are in hibernation and the economy have to be abandoned
حداقل انتظاری که از مسئولان دولت می رود این است که این سکوت معنادار خود را بشکنند
The minimum expectation is that these government officials to break their silence
و به شبهاتی که درباره نقش دولت در ایجاد التهاب شدید در بازار سکه و ارز مطرح است، پاسخ دهند.
And doubts about the government's role in causing severe inflammation of the coins and currency in the
market is responding.
تاریخ: امروز, 08:09 بازدید: 9 نویسنده: astaneh نظرات: (0)


Mohammad Astaneh Asl: the coins a few minutes ago was 50 million USD - Monday 16
دلار آمریکا هم اکنون 2050تومان و انس جهانی ۱۶۶۶،۵ دلار است. America for $ 2050 USD and now the ounce is $ 1666.5.
گویی مسئولان دولت در خواب زمستانی هستند و اقتصاد کشور را به حال خود رها کرده اند. Government officials say they are in hibernation and the economy have to be abandoned.
حداقل انتظاری که از مسئولان دولت می رود این است که این سکوت معنادار خود را بشکنند The minimum expectation is that these government officials to break their silence
و به شبهاتی که درباره نقش دولت در ایجاد التهاب شدید در بازار سکه و ارز مطرح است، پاسخ دهند. And doubts about the government's role in causing severe inflammation of the coins and currency in the market is responding.
+ نوشته شده در  چهارشنبه پنجم بهمن ۱۳۹۰ساعت 21:20  توسط Mohammad Astaneh Asl  |